Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

1.1 Muziwijsjes, gevestigd te Ruurlo, kvk nummer 52118568 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

1.2 De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als gebruiker.

1.3 Partijen zijn dienstverlener en gebruiker samen.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden van Muziwijsjes zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een gebruiker aangegaan met Muziwijsjes.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand als de gebruiker een digitale lessenserie heeft aangeschaft. De gebruiker betaalt voor toegang tot de digitale muzieklessen en ontvangt vervolgens een link die toegang geeft tot deze digitale muzieklessen. Deze link is beperkt geldig. Op de website staat vermeld tot wanneer de link geldig is.

2.3 Bij het kopen van een product (digitale muziekles(sen)) van Muziwijsjes aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3: Misbruik

3.1 Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden of misbruik van de dienst door gebruiker, is Muziwijsjes gerechtigd de toegangslink van de gebruiker stil te leggen.

3.2 Indien Muziwijsjes schade oploopt door misbruik van de gebruiker is zij gerechtigd deze schade te verhalen op de gebruiker.

3.3 Muziwijsjes heeft het recht zonder opgaaf van reden een gebruiker te weigeren of te blokkeren.

 

Artikel 4: Intellectueel eigendom

4.1 Muziwijsjes behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

4.2 Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door Muziwijsjes verzorgde cursus en/of cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van Muziwijsjes

4.3 Cursusmateriaal wordt digitaal ter beschikking gesteld aan deelnemers middels een link. De geldigheid van deze link wordt vermeld op de website.

4.4 De videolessen zijn in alle gevallen alleen bestemd voor gebruik door de deelnemer zolang als de link geldig is.

4.5 Cursusmateriaal mag niet gekopieerd en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Muziwijsjes.

4.6 Cursusmateriaal mag niet ter beschikking gesteld worden aan derden zonder schriftelijke toestemming van Muziwijsjes.

 

Artikel 5: Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt een onvoorziene omstandigheid verstaan, die niet aan Muziwijsjes kan worden toegerekend. Het gaat hierbij onder meer om werkstaking, brand, oorlog, bedrijfsstoringen.

5.2 De schade die de gebruiker door de overmachtsituatie oploopt kan hij niet verhalen op Muziwijsjes.

 

Artikel 6: Vermelding

6.1 Muziwijsjes behoudt zich het recht om in bepaalde berichten en/of inhoud een verwijzing te plaatsen naar muziwijsjes.nl.

 

Artikel 7: Geschillen

7.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 8: Nederlandse tekst prevaleert

8.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.